Visual Control หรือการควบคุมดวยการมองเห็น เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากในการทำ TPM เนื่องจากสามารถ ดึงดูดความสนใจ หรือลดความพยายามของผู้มีหน้าที่ในการที่จะเข้ามา ตรวจเช็ค หล่อลื่น ขันแน่นหรือปรับแต่ง อีกทั้ง Visual Control ยังสามารถอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติและติดตามแผนดำเนินการ ในด้านต่างๆโดยเพียงแค่สังเกตุในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน