Mistake Prevention หรือการป้องกันการผิดพลาด (Poka Yoke ในภาษาญี่ปุ่น) หมายถึงการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ตัวเครื่องจักร เพื่อป้องกันอันตรายหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งกับตัวเครื่องจักรและพนักงาน แม้พนักงานจะทำงานด้วยความประมาทเลินเล่อแค่ไหนก็ตาม กล่าวคือ ด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมจะทำให้ตัวเครื่องจักรไม่ยอมทำงาน ทำงานไม่ได้ หรือหยุดทำงาน หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรือปลอดภัย

Mistake Prevention ช่วยเพิ่ม OEE ได้เป็นอย่างดี